Bungalowpark De Bremerberg

Algemene voorwaarden | De Bremerberg

Algemene voorwaarden

 1. Boekingen worden eerst van kracht, als de reservering volledig is afgerond. De aanbetaling, zijnde 50 % van het factuurbedrag, moet binnen 14 dagen na reserveren voldaan zijn op de bankrekening van het verhuurkantoor van de Coöperatieve vereniging Bungalowpark "De Bremerberg" U.A. hierna genoemd "De Bremerberg".
   
 2.  De huurprijs is inclusief het verbruik van gas, water, elektriciteit en Wifi.

 3.  In de huur is niet begrepen het gebruik van lakens, slopen, handdoeken en overig linnengoed.  

 4.  Het restant van de huursom moet zijn voldaan uiterlijk VIER weken voor het betrekken van de  bungalow.

 5. Verhuurder heeft het recht volledige schadeloosstelling te vorderen, indien door nalatigheid van de huurder of zijn medebewoners schade is toegebracht aan het gehuurde of vermissing of beschadiging van huishoudelijke en/of andere goederen is vastgesteld.

 6.  Het is de huurder niet toegestaan de bungalow onder te verhuren of meer personen te doen huisvesten dan is overeengekomen. Bij overtreding heeft de verhuurder het recht zonder in gebrekestelling of tussenkomst van de rechter, deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder verplichting tot teruggave van de ontvangen huursom of een gedeelte daarvan. Deze bepaling is eveneens van kracht indien de huurder niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Verhuurder is dan gerechtigd de bungalow aan derden te verhuren.  

 7.  Het huisvesten van één huisdier in de daarvoor bestemde bungalow is toegestaan, mits vooraf gemeld en betaald.  

 8.  Huurder dient zich te houden aan de verdere voorwaarden en reglementen, welke door "De Bremerberg" zijn vastgesteld en welke hierbij zijn ingesloten. Overtreding kan de verhuurder noodzaken deze huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen conform het bepaalde in artikel 6 van de algemene voorwaarden. 
   
 9. Indien de huurder tot annulering van de overeenkomst overgaat, zal hij een schadeloosstelling aan de verhuurder moeten betalen, ten bedrage van:       
  - 25 % van de huursom bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum;       
  - 50 % van de huursom bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum;      
  - 75 % van de huursom bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum;       
  - 100 % van de huursom bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum;  
  U kunt per mail annuleren (info@bremerberg.nl). Als annuleringsdatum wordt aangemerkt de datum van de email. De administratiekosten van €25,- worden doorberekend bij een annulering.
   
 10. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of claims van derden door (onrechtmatig) gebruik van de datainfrastructuur van de bungalow (zoals wifi, netwerkverbinding, computerapparatuur e.d.) gedurende de huurperiode.